Personvern og cookies

Personvernpolicy

Les meir om våre villkår og betingelser for vår online beskyttelse av personvern inkusive bruk av informasjonskapsler og korleis vi handterer din lagra informasjon.

Retningslinjer for personvern for UWC Connect AS

UWC Connect er forplikta til å respektere og beskytte ditt persovern når du får tilgang til og bruker våre tenester. Desse retningslinjene angir korleis vi bruker, henter, overfører og utleverer dine data.

Desse retningslinjene for personvern, saman med gjeldande bruksvilkår for nettstaden og varsel om bruk av informasjonskapsler, samler retningslinjene for UWC Connect sin bruk av personopplysningar innehenta frå deg via dei elektroniske teneste angitt nedenfor:

 • Nettsida til UWC Connect, uwcconnect.com
 • Facebook sida til UWC Connect
 • Kontaktskjema på nettsida til UWC Connect

Desse retningslinjene for personvern angir også korleis UWC Connect bruker personopplysningar gitt til UWC Connet på andre måter som via telefon, epost eller anna korrespondanse.

I tillegg kan ein nettstad, frå tid til annan, inneholde lenker til og frå nettsteder betjent av våre partnarnettverk, annonsørar, tilknytta verksomheiter eller andre tredjeparter. Om du følger lenker til nokon av disse nettstadane må du vere oppmerksom på at desse nettstadene har sine eigne retningslinjer for personvern og informasjonskapsler som styrer deira bruk av personopplysningane dine. Vi anbefaler på det sterkeste at du ser igjennom disse før du utleverer opplysningane dine. UWC Connect tek ikkje ansvar for deira retningslinjer og den personvernpraksisen som utøvast på tredjepartar sine nettsteder.

Kven innhentar opplysningar

UWC Connect er eit aksjeselskap registrert i Norege under organisasjonsnummer 913125746 med registrert kontroadresse Hauglandsvegen 304, 6968 Flekke, Norge. UWC Connect er ein kommersiell virksomhet knyttet å tilby hotellovernatting, servering og  andre aktiviteter basert på Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World  College (UWC RKN)’s virksomhet og i tråd med driften og strategisk  plan for UWC RKN. Virksomheten skal være økonomisk selvbærende og gi et overskudd som kan utvikle selskapet og danne grunnlag for  aksjeutbytte.

Opplysningar vi hentar inn

UWC Connect kan hente inn og behandle opplysningar om deg, som: 

 • Detaljar om dine søk på nettstaden for å få informasjon om kva brukaren kikkar på få for å gje tilpassa marknadsføring og for å avdekkje kva funksjoner på nettstaden som er mest brukt
 • Opplysningar som du gir ved utfylling av skjema på nettstaden for å komme tilbake til brukaren med skreddersydde tilbod
 • Om du kontakter oss, uavhengig av årsak og kanal, kan Connect beholde dokumentasjonen for den korrespondansen for framtidige tilbod og intern læring.

Korleis vi bruker opplysningane dine

UWC Connect kan bruke opplysningane om deg på følgande måter:

 • Til å presentere innhald og informasjon på UWC Connect sin nettstad på ein måte som er tilpassa deg, samt utstyr og einingar som du bruker nettstaden frå
 • Til å gi deg informasjon eller tenester som du har førespurt frå UWC Connect eller som UWC Connect meiner kan interessere deg, kor du har samtykka i å bli kontakta for slike formål
 • For å gjennomføre kundeundersøkingar og marknadsundersøkingar for å forbetre våre produkter og tenester, eller
 • For å kontakte deg frå tid til annan om nødvending i forbindelse med din bruk av nettstaden og/eller Connect sine tenester, inkludert, menn ikkje avgrena til, varsel om endring i nettstaden sine tenester og grunnlaget desse leverast på

UWC Connect vil ikkje gi tredjepartar tilgang til opplysningar om brukarar på nettstaden.

Kor vi lagrar dine opplysningar

UWC Connect vil lagre og behandle dine opplysingar innanfor EØS. Sjølv om UWC Connect tar sikte på å beskytte personopplysningane når dei er mottekne av deg, er overføring av opplysninger til eller frå oss over internett ikkje fullstendig sikker og ved å sende opplysninger over internett gjer du dette på eige ansvar. For å unngå tvil, tar UWC Connect ikkje noe ansvar for tap eller skade du kan lide som følge av slike overføringar. 

Oppdatering av opplysningane dine

Om du sender opplysninger til UWC Connect må du passe på at slike opplysninger er korrekte, og meld frå dersom opplysningane endrer seg slik at vi ikkje har registrert feil informasjon om deg.

Utlevering av opplysningane dine

UWC Connect vil lagre dine personopplysningar i UWC Connect sine sytem, kun synlig for tilsette hos UWC Connect, men mindre utlevering er pålagt eller tillatt ved lov. 

Vi vil vanlegvis ikkje utlevere personopplysningan dine ut av UWC Connect, men frå tid til annan kan UWC Connect utleverer personopplysningar med tilstrekkeleg sikkerheitsmekansimer under følgande omstendigheiter:

 • Om UWC Connect engasjerer underleverandører til tenesteleveranser som krev dine opplysninger for å ivareta din sikkerheit
  • Informasjon angåande alvorlig matallergi og særskilte omsyn i høve helsesituasjon

(Vanlig rutine er å utlevere informasjon på aggregert nivå, men unntaksvis utleverer vi informasjon på individinivå etter vurdering av situasjon etter samtykke med brukar) 

Når vi UWC Connect kontakte med for marknadsføringsformål

UWC Connect vil informere deg (ved innhenting av opplysninger) om UWC Connect ønsker å bruke dine data for marknadsføringsformål, men vi vil kun gjere dette dersom du samtykker i slik bruk av personopplysninger. Du kan utøve din rett til å forhindre slik bruk når UWC Connect innhentar dine opplysningar, ved å angi at du ikkje ønsker å bli kontakta for marknadsføringsføremål.

Du kan óg kontakte UWC Connect på connect@uwcrcn.no dersom du endrer meining på eit seinare tidspunkt.

Kor lenge vil UWC Connect behalde dine opplysningar

UWC Connect vil beholde opplysningane dine so lenge det er nødvending for den relevante aktiviteten opplysningane vart send inn for.  

 • På individnivå når besøket er oganisert av ein orgasniasjon, td Røde Kors eller skular på leriskuleopphald, vil opplysningar bli lagra til betaling for opphaldet er motteken. 

Opplysningar som blir gitt via nettskjema blir beholdt og brukast i ein periode på 6 månader før dei blir sletta.

Dine rettigheitar

I henhold til personvernforordninga har du rett til å be om detaljar om kva slags opplysninger som er lagra om deg, og i visse tilhøve be om sletting av personopplysninger eller at vi opphører med behandlingen av dine personopplysningar. Dersom du ber om tilgang til opplysninger vi har om deg, vil UWC Connect behandle slike forespurnader i henhold til personvernforordninga, slik den til enhver tid er endra, variert eller supplert. For å sikre at slike forespurnader er genuine og at vi ikkje utleverer personopplysninger til nokon andre enn datasubjektet, ber vi om at du sender inn to former for legitimasjon når du sender forespørselen (dette kan være et pass eller førerkort)

Informasjonskapslar

UWC Connect bruker informasjonskapslar på nettsatsden sin.  Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse innhold og annonser, tilby funksjoner i sosiale medier og for å analysere trafikken vår. Med informasjonskapsler kan vi dele informasjon om din bruk av nettstaden med våre partnarar innan sosiale medier, annonsering og analyse. 

Informasjonskapslar er små datafiler som inneheld unike identifikatorer som sendast til di datamaskin, mobil eller nettbrett. Dei brukast til å lagre eller hente opplysninger om deg og di eining, vanligvis for å gi deg ein personlig oppleving på internett. 

Når du foretar en bestilling via bookings.uwcconnect.com, vil du logge inn på vårt bookingsystem VisBook. Informasjonskapsler brukes for å identifisere deg under bestillingsprosessen og for å la deg gjøre bestillingen. Vi lagrer også bestillingen din i nettleseren din slik at du kan fullføre bestillingen. Etter at bestillingen er gjort, eller når informasjonskapselen utløper, fjernes disse dataene.

Endringar i desse retningslinjene for personvern

UWC Connect kan endre desse retningslinjene for tid til anan, og vil indikerer på dette på denne sida eller andre stader på nettstaden. Du forventas å sjekke denne sida frå tid til anna for å gjere deg kjent emd endringar vi har gjort, då desse er bindande for deg.

Ytterligare informasjon om personvern og personvernforordninga

Om du øsnker å kontakte oss med spesifikke spørsmål eller bekymring knytt til desse retningslinjene for personvern, kan du ta kontakt på connect@uwcrcn.no


Analytics

Norsk

UWC Connects nettsted bruker Matomo for analyser.

Vi bruker ikke informasjonskapsler for analyseformål og alle IP-adresser er anonymiserte, vi oppretter ingen brukerprofil og vi sporer deg ikke på tvers av flere dager eller nettsteder. Vi bruker Matomo cloud som vert, dette betyr at dataene dine forblir i EU, på servere i Tyskland og Irland. Vi respekterer også brukernes ønsker om å aktivere «Do Not Track» i nettleseren og vil ikke spore brukere med dette aktivert.

Matomo Clouds retningslinjer for personvern (englesk)

English

UWC Connect’s website uses Matomo for analytics.

We do not use cookies for purposes of analytics and all IP Addresses are anonymised, we do not create a user profile and we do not track you across mutiple days or websites. We use Matomo cloud as our host, this means your data stays in the EU, in servers located in Germany and Ireland. We also respect users wishes to enbable “Do Not Track” in the browser and will not track users with this option enabled.

Matomo Cloud’s Privacy Policy

 

Dei fleste nettlesarar er stilt inn til å akseptere cookies, men du kan sjølv endre desse innstillingane i din nettlesar. Om du ønskjer at cookies ikkje skal nyttast kan du endre innstillingane slik at den automatisk avvisar eller spør deg kvar gong ein nettstad forsøkjer å lagre ein cookie. Informasjon om korleis du gjer dette finst mellom anna via hjelpefunksjonen til den nettleseran du bruker.